El nostre projecte educatiu es basa en 6 pilars a partir dels quals es deriven els objectius que volem treballar cada curs. Els objectius, alhora, es divideixen en les diferents vessants de la persona que volem treballar:

Jo Personal: Objectius de l’infant o jove amb si mateix

 • Adquirir autonomia.
 • Reflexionar sobre els propis actes.
 • Conèixer-se, respectar-se i estimar-se a un/a mateix/a.
 • Desenvolupar les capacitats expressives en tots els nivells.
 • Assolir els hàbits d’higiene personal.
 • Estar sempre disposat a aprendre coses noves.
 • Acceptar les crítiques constructives.

Jo Esplai: Objectius de l’infant o jove amb el grup i l’esplai.

 • Participar activament en les activitats i en la vida de l’Esplai.
 • Respectar i acceptar totes les persones de l’Esplai.
 • Tenir consciència de grup.
 • Respectar i compartir amb les altres el material de l’Esplai.
 • Sentir-se part de l’Esplai.

Jo Interpersonal: Objectius de l’infant o jove en les seves relacions amb altres persones.

 • Respectar totes les persones.
 • Resoldre els conflictes sense violència verbal o física.
 • Ser puntual.
 • Ser agraït/da.
 • Ser empàtic/a.
 • Tenir cura del vocabulari i del to veu.

Jo Social: Objectius de l’infant o jove amb el conjunt de la societat.

 • Tenir esperit cooperatiu, associatiu i comunitari.
 • Conèixer Catalunya, la seva cultura i fer-se partícip.
 • Conviure amb la realitat intercultural, acceptar-la i valorar-la.
 • Valorar el nostre entorn.
 • Respectar i acceptar la diversitat sexual.
 • No discriminar a ningú per raons de gènere, orientació sexual, religió, nivell econòmic, procedència,…
 • Posar en pràctica a la vida diària els valors de l’Esplai.
 • Ser inclusiu.
 • No tenir prejudicis.
 • Adquirir consciència social.

Jo Natural: Objectius de l’infant o jove respecte la natura.

 • Sentir-nos part de l’entorn natural.
 • Adquirir uns hàbits de respecte pel medi ambient.
 • Actuar per millorar el medi en la vida quotidiana.
 • Conèixer i estimar la natura.

Jo Transcendent: Objectius de l’infant o jove en l’espiritualitat.

 • Estimar-se els uns als altres.
 • Aplicar a la vida quotidiana allò que la reflexió ens aporta.
 • Viure el transcendent amb naturalitat.
 • Aplicar els valors universals en el dia a dia.